Oświadczam, iż zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu „Zrób scenę Mimowi” i zgadzam się na uczestnictwo w Akcji na zasadach określonych w Regulaminie.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę Scale effect Sp. z o.o. tj. Organizatora konkursu „Zrób scenę Mimowi” moich danych osobowych na potrzeby konkursu na warunkach określonych w Regulaminie. *
Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i jestem świadomy/-ma, że udostępnienie moich danych jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących mnie danych osobowych, a także wglądu do nich i ich poprawiania oraz wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w identyczny sposób jak w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. *
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także dokonania ewentualnej weryfikacji prawidłowości zgłoszenia.

* pola obowiązkowe
REGULAMIN KONKURSU "ZRÓB SCENĘ MIMOWI"
 
§1. Organizator

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zrób Scenę Mimowi", zwanego dalej „Konkursem", jest Scale Effect (OldBoys&FreshMilk) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie , ul. Mazowiecka 25 /605, 30-019 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000442472, nr NIP 6772372472, nr REGON: 122738524 (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Przyrzekającym nagrody w Konkursie jest Organizator.

§2. Czas trwania, terytorium i sposób prowadzenia Konkursu

1. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 7 września 2019 r. do dnia 21 września 2019 r. poprzez stronę internetową o adresie wygrajbezgadania.pl (zwaną dalej „Serwisem"). Konkurs prowadzony będzie od pierwszego dnia przyjmowania prac konkursowych, czyli od dnia 7 września 2019 r. do dnia przewidzianego jako ostateczny na wydawanie nagród , tj. do 30 października 2019 r.
2. Za realizację i obsługę Konkursu odpowiedzialny jest Organizator.
3. Konkurs w rozumieniu art. 919 - 921 k.c. prowadzony jest wyłącznie w oparciu o niniejszy Regulamin i powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
4. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o akceptacji niniejszego Regulaminu.

§3. Uczestnicy

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej „Uczestnikami", które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia konkursowego zgodnie z §4 Regulaminu.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby świadczące na jego rzecz określone usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie ich rodzin. Przez „członków rodziny“ rozumie się w szczególności: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia .
3. W Konkursie nie mogą być zgłaszane scenariusze, które były już wcześniej nagradzane i zgłaszane w innych konkursach.

§4. Zasady Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na napisaniu przez Uczestnika scenariusza dla aktora mimicznego określającego łącznie wszystkie następujące elementy: 1) Miejsce akcji, 2) Rekwizyt 3) Akcja, a następnie przesłanie go za pomocą odpowiedniego formularza do Organizatora (zwane dalej: „Zadanie Konkursowe”).
2. Łączna liczba znaków Zadania Konkursowego w polu Akcja nie może przekroczyć 216 ze spacjami.
3. Konkurs ma na celu nagrodzenie Uczestników Konkursu, którzy w okresie od dnia 7 września do dnia 21 września 2019 r. najlepiej, w subiektywnej ocenie Komisji Konkursowej, wykonali Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu.
4. Zadanie Konkursowe Uczestnik zgłasza do Konkursu za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.
5. Każdy Uczestnik może przesłać wyłącznie jedno Zadanie Konkursowe. W przypadku przesłania przez jednego Uczestnika więcej niż jednego Zadania Konkursowego udział w Konkursie brać będzie chronologicznie pierwsze przesłane poprawnie przez niego Zadanie Konkursowe.
6. Za poprawnie dokonane zgłoszenie do Konkursu uznaje się zgłoszenie, które spełnia łącznie wszystkie poniżej określone wymagania:
a) wysłanie Zadania Konkursowego przez Uczestnika na temat wskazany w ust. 1,
b) podanie adresu poczty elektronicznej Uczestnika,
c) zaakceptowanie wymaganych w formularzu pól (zgoda na przetwarzanie danych osobowych, akceptacja Regulaminu, oświadczenie Uczestnika dotyczące autorstwa zgodnie z § 5 ust. 5 oraz oświadczenie Uczestnika o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Konkursu),
d) wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej informacji, skąd Uczestnik dowiedział się o Konkursie.
7. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wszystkich wymagań określonych w ust. 6 nie biorą udziału w Konkursie i tym samym nie podlegają ocenie przez Komisję Konkursową.
8. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych w ust. 6 albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.
9. Laureaci oraz Zwycięzca Konkursu, o których mowa w § 7, w celu przekazania im nagród, zostaną dodatkowo poproszeni w osobnej wiadomości e-mail o podanie swoich danych korespondencyjnych. Przez dane korespondencyjne rozumie się w szczególności:
a) dokładny adres do wysyłki nagrody na terytorium Polski: numer rachunku bankowego, ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy i miejscowość;
b) IP oraz - o ile różni się od danych, o których mowa pod lit. a) - adres zameldowania ulica, numer domu, ewentualnie numer mieszkania, kod pocztowy oraz dane wymagane do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego.
10. Mechanizm komunikacji Organizatora z Uczestnikami jest następujący:
a) po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik otrzymuje na podany adres e -mail potwierdzenie zgłoszenia w Konkursie,
b) zgłoszenie poddawane jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem,
c) jeśli zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Organizatora, Uczestnik otrzymuje powiadomienie o zakwalifikowaniu pracy do Konkursu,
d) jeśli zgłoszenie zostanie odrzucone przez Organizatora, do Uczestnika wysyłane jest powiadomienie ze wskazaniem niezgodności z Regulaminem.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Zadań Konkursowych sprzecznych z Regulaminem, jak też scenariuszy niezwiązanych z tematyką lub celem Konkursu, a także rażąco sprzecznych z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
12. Uczestnicy ponadto zobowiązują się do:
a) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, obejmującym między innymi poszanowaniem praw osób trzecich takich jak dobra osobiste czy prawo własności intelektualnej;
b) podania prawdziwych, prawidłowych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd danych osobowych;
c) nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym.

§5. Prace konkursowe i prawa autorskie

1. Uczestnik zgłasza Zadanie Konkursowe w Serwisie zgodnie z § 4 Regulaminu.
2. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać wyłącznie przy pomocy formularza dostępnego w Serwisie. Zgłoszenia konkursowe złożone innymi metodami (na przykład list, e-mail) nie biorą udziału w Konkursie.
3. Zadanie Konkursowe nie może zawierać danych osobowych, jak też znaków towarowych, ani też stanowić reklamy lub promocji jakiegokolwiek podmiotu innego niż Organizator.
4. Uczestnicy przez akceptację niniejszego Regulaminu wyrażają zgodę na udostępnienie Zadania Konkursowego w związku z realizacją niniejszego Konkursu w każdej formie rozpowszechniania, w szczególności w Serwisie.
5. Przesyłając Zadanie Konkursowe Uczestnik jednocześnie oświadcza w formularzu zgłoszeniowym, że jest wyłącznym twórcą scenariusza w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste do Zadania Konkursowego.
6. Uczestnik również oświadcza, iż jego Zadanie Konkursowe nie zostało i nie będzie zgłoszone w trakcie trwania Konkursu do innego konkursu.
7. Uczestnik zapewnia, iż jest jedynym i wyłącznym twórcą Zadania Konkursowego, oraz że Zadanie Konkursowe nie będzie naruszało dóbr osobistych, praw autorskich ani pokrewnych osób trzecich, w tym nie zawiera elementów mogących być uznanymi za wulgarne, niemoralne, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub promujące alkohol, narkotyki, przemoc lub inne zachowanie sprzeczne z prawem, elementów mogących naruszać ogólne przyjęte normy, w szczególności obrażać uczucia religijne, stanowić wyraz dyskryminacji, itp.
8. Organizator, w związku z przyznaniem nagrody i z chwilą przekazania nagrody, nabywa pełne autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego Uczestnika będącego Laureatem lub Zwycięzcą Konkursu, na następujących polach eksploatacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałami Zadania Konkursowego albo jej egzemplarzami, na których go utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
c) w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie prze z siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów.
d) w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego i wzoru użytkowego.
9. Uczestnik – Laureat oraz Zwycięzca Konkursu, z chwilą uzyskania nagrody, przenosi na Organizatora prawo zależne do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie z opracowań Zadania Konkursowego w dowolny sposób, w części i całości, na polach eksploatacji wskazanych w ustępie powyższym, jak też udziela zezwolenia na korzystanie i rozporządzanie z takiego opracowania, w tym bez podawania imienia, nazwiska twórcy i tytułu pracy. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać swoich osobistych praw autorskich względem Organizatora, w szczególności w zakresie nadzoru do którego upoważnia Organizatora.
10. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia roszczeń lub pociągnięcia go do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem.
11. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Zadań Konkursowych Laureatów i Zwycięzcy Konkursu, Organizator nabywa własność egzemplarzy, jeśli dotyczy, nagrodzonych scenariuszy.
12. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszonych do Konkursu Zadań Konkursowych (w każdej postaci, w tym tekstów/opisów, zdjęć lub animacji) przez Organizatora na potrzeby Konkursu, w tym na publiczne udostępnienie, w szczególności w Serwisie, wyświetlanie i
powielanie w dowolnej technice, na zasadzie nieodpłatnej licencji niewyłącznej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 8 niniejszego paragrafu.
13. Organizator nie jest w jakikolwiek sposób ograniczony czasem, w jakim musi zweryfikować Zadanie Konkursowe Uczestnika. Dołoży jednak starań, aby to zrobić w maksymalnie krótkim czasie. Za datę wpłynięcia Zadania Konkursowego uznaje się jego zgłoszenie poprzez formularz dostępny w Serwisie.
14. Organizator może zdyskwalifikować Zadanie Konkursowe również po jego akceptacji, jeśli okaże się, że nie spełnia warunków Regulaminu lub nie będzie mogło ich spełnić w przypadku wyboru Zadania Konkursowego przez Komisję Konkursową (np. brak praw autorskich), bez konieczności informowania Uczestnika o tym.

§6. Wybór nagradzanych prac

1. Zadania Konkursowe będą oceniane przez komisję konkursową w składzie: Ireneusz Krosny, Kacper Barylski, Wojciech Zegiel (dalej zwana: „Komisja Konkursowa”). Rozstrzygnięcia Komisji Konkursowej zapadają bezwzględną większością głosów jej członków.
2. Komisja Konkursowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
3. Komisja Konkursowa spośród przesłanych Zadań Konkursowych dokonuje wyboru czternastu Uczestników, z których każdemu przyznaje jedną z nagród, o których mowa w §7 ust. 2 lit. a) (zwani dalej: „Laureaci”) oraz jedną osobę, której przyznaje nagrodę, o której mowa w §7 ust.2 lit. b) (zwana dalej: „Zwycięzca Konkursu”).
4. Organizator i Komisja Konkursowa zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania nagród, jeśli żadne Zadanie Konkursowe nie spełni warunków Konkursu lub w opinii Komisji Konkursowej nie spełni żadnego z kryteriów wskazanych w ust. 6 poniżej.
5. Z posiedzenia Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie liczbę członków Komisji Konkursowej obecnych na posiedzeniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne Zadania konkursowe. Protokół zostanie podpisany przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej i będzie przechowywany w siedzibie Organizatora.
6. Przy ocenie przesłanych Zadań Konkursowych Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryteria pomysłowości, oryginalności, kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz możliwości realizacji scenicznej przesłanego Zadania Konkursowego w wybranej przez Organizatora formule.
7. Decyzje Komisji Konkursowego są ostateczne. 8. Wyniki Konkursu - decyzje Komisji Konkursowej - zostaną ogłoszone w Serwisie najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. poprzez zamieszczenie listy adresów mailowych Laureatów i Zwycięzcy Konkursu przez nich podanych.
9. Laureaci oraz Zwycięzca Konkursu zobowiązują się do zawarcia z Organizatorem pisemnej umowy potwierdzającej przeniesienie majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego w terminie 14 dni od uzyskania informacji o zwycięstwie i uzyskaniu prawa do nagrody zgodnie z § 7.
10. Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego. Oznacza to, iż nagrody pieniężne zostaną wydane na rzecz Laureatów i Zwycięzcy Konkursu po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii, zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator konkursu, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Laureatów i Zwycięzcy Konkursu.

§7. Nagrody i ich przekazanie

1. Nagrody w Konkursie są fundowane przez Organizatora.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a) czternaście nagród pieniężnych w wysokości 1.111,10 zł (tysiąc sto jedenaście złotych 10/100) każda dla każdego z Laureatów. Z powyższych kwot zostanie pobrany przez Organizatora 10 % zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Po potrąceniu podatku kwota nagrody będzie wynosić 1000 (tysiąc) złotych do wypłaty dla każdego Laureata.
b) jedna nagroda pieniężna dla Zwycięzcy Konkursu w wysokości 5555,50 zł (pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100). Z powyższej kwoty zostanie pobrany przez Organizatora 10 % zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych. Po potrąceniu podatku kwota nagrody będzie wynosić 5000 (pięć tysięcy) złotych do wypłaty dla Zwycięzcy Konkursu.
3. O fakcie wyboru Zadania Konkursowego i przyznania jednej z nagród, o których mowa w ust. 2, Laureaci oraz Zwycięzca Konkursu zostaną powiadomieni przez Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od opublikowania wyników Konkursu w Serwisie e-mailem wysłanym na adres podany podczas rejestracji, zawierającym prośbę o wskazanie danych wskazanych w § 4 ust. 9.
4. W przypadku, gdy Laureat bądź Zwycięzca Konkursu w ciągu 7 dni kalendarzowych od wysłania powiadomienia nie odpowie na powiadomienie o wygranej, wskazując pełne dane wskazane w § 4 ust. 9, lub jeśli w terminie 14 dni od wysłania powiadomienia nie zawrze z Organizatorem pisemnej umowy zgodnie z § 6 ust. 9 – tracą oni on prawo do nagrody. W takiej sytuacji Organizator zastrzega sobie możliwość przekazania nagrody osobie, której praca zajęła kolejne miejsce według członków Komisji Konkursowej.
5. Nagrody przekazane zostaną na podany przez Laureatów i Zwycięzcę Konkursu rachunek bankowy na koszt Organizatora :
a) w przypadku przyznania Laureatom nagród, o których mowa w ust. 2 lit. a) w terminie 30 dni od podania danych wskazanych w § 4 ust. 9, nie później jednak niż do 15 listopada 2019 r.
b) w przypadku przyznania Zwycięzcy Konkursu nagrody, o które mowa w ust. 2 lit. b) w terminie 30 dni od podpisania umowy, o której mowa w §6 ust. 9.

§8. Dane osobowe

1. Administratorem przetwarzanych na potrzeby Konkursu danych osobowych jest Organizator.
2. W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania jego danych może on przesłać sprzeciw listownie na adres siedziby Organizatora albo droga mailową na adres: hello@oldfresh.pl
3. Organizator zbiera i przetwarza dane osobowe obejmujące dane kontaktowe Uczestników obejmujące w szczególności adres mailowy, numer telefonu, adres do korespondencji i numer konta bankowego Uczestnika.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w organizowanym Konkursie.
5. Wyżej wskazane dane osobowe Organizator otrzymuje bezpośrednio od Uczestników w wyniku dokonania zgłoszeń Zadania Konkursowego.
6. Głównym celem, dla którego Organizator przetwarza dane osobowe, jest zgłoszenie oraz udział w Konkursie, a podstawą do ich przetwarzania jest zgoda Uczestników.
7. Organizator zobowiązuje się postępować z danymi Uczestnika Konkursu zgodnie z zasadami ochrony danych wynikającymi z właściwych przepisów.
8. Organizator może przekazywać dane osobowe podmiotom, którym zlecił usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych i przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności podmiotom świadczącym w niezbędnym zakresie usługi IT.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Dane Uczestników Konkursu są przechowywane do czasu zakończenia Konkursu – wyłonienia Laureatów, Zwycięzcy Konkursu, a także wysyłki nagród lub terminu przedawnienia i ustawowych
terminów przechowywania danych, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód.
11. Zgodnie z właściwymi przepisami ochrony danych osobowych Uczestnikom przysługują opisane poniżej prawa:
a) Prawo dostępu do informacji;
b) Prawo do sprostowania i usunięcia danych;
c) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
d) Prawo do przenoszenia danych;
e) Prawo do sprzeciwu.
12. W przypadku, gdy przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się na podstawie zgody, przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
13. Uczestnik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego ze skutkiem na przyszłość.
14. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
15. Uczestnik może w formularzu zgłoszeniowym w Serwisie udzielić Organizatorowi dodatkowo dobrowolnie zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych również na cele związane z promocją Organizatora (marketing bezpośredni) oraz na dostarczanie informacji handlowych Organizatora. Udzielenie takiej zgody nie jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.

§9. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje Uczestników związane z Konkursem, mogą być składane przez Uczestników Konkursu pisemnie na adres Organizatora lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej Organizatora, niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności, nie później jednak niż do dnia 7 października 2019 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres mailowy i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika oraz dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
1. Organizator w terminie 14 dni od przesłania reklamacji przez Uczestnika, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęci a Konkursu. Jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.
3. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Zamknij film
Ta strona wykorzystuje pliki cookie do działania. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.
OK